Супремум MBA IT ИТ-директор ИТ-форум ИТ-Олимпиада "IT-Universe"  
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Поиск по сайту
Стратегические Партнеры Сообщества
«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження програм «1С» в Україні)
Бизнес-школа "КРОК"
Партнеры Сообщества
Компания "Проком"Компания "1С-Битрикс"
 
Хостинг-Партнер
Компания RACKRAY
Интернет-партнер
adamant_logo (2).jpg
Документы ВОО

                                                                                                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО
З'їздом Всеукраїнської громадської організації "Співтовариство директорів з інформаційних технологій України"
Протокол № 1 від 26 жовтня 2007 року


Положення про Актив Співтовариства
(Всеукраїнської громадської організації "Співтовариство директорів з інформаційних технологій України")


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Актив Всеукраїнської громадської організації „Співтовариство директорів з інформаційних технологій України" (далі – „Актив”) є керівним органом Співтовариства в період між З’їздами Співтовариства.
1.2. Актив підзвітний З'їзду організовує і контролює виконання його рішень. Актив та Дирекція Співтовариства є головними засобами для реалізації задач Співтовариства.
1.3. У своїй діяльності Актив керується чинним законодавством України, Статутом Співтовариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Співтовариства і рішеннями, прийнятими З’їздом.
1.4. Жодні органи Співтовариства, за винятком З’їзду, не мають права давати вказівки Активу щодо порядку здійснення покладених на нього функцій, а також з інших питань його діяльності.

2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ АКТИВУ.
2.1. Актив Співтовариства складається з членів та спеціальних членів Співтовариства, що приймають активну участь в організації та розвитку Співтовариства і реалізації поточних задач Співтовариства. Будь-який з членів Співтовариства (зокрема спеціальний член Співтовариства) може бути обраним до Активу Співтовариства.
2.2. Склад Активу: Голова та члени Активу, а також, за посадою, Виконавчий директор. Кількісний склад членів Активу затверджується З'їздом.
2.3. Голова та члени Активу обираються З'їздом терміном на 1 (один) рік. Головна вимога до кандидатів в члени Активу – готовність приймати активну участь в організації та розвитку Співтовариства і реалізації його поточних задач.
2.4. Обрання членів Активу, замість вибулих або тих, які не мають можливості по різним причинам виконувати свої обов’язки, здійснюється в порядку, зазначеному в п. 2.3. цього Положення.
2.5. Будь-який з членів Співтовариства може приймати участь в роботі Активу з правом дорадчого голосу.
2.6. Член Активу може бути відкликаний достроково за наявності достатніх на це підстав. Рішення про дострокове відкликання члена Активу приймає З’їзд.
2.7. Голова та члени Активу виконують свої обов’язки на громадських засадах.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ АКТИВУ.
3.1. До компетенції Активу належать всі питання діяльності Співтовариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції З’їзду, а також тих, які не віднесені до виключної компетенції З’їзду, але з яких З’їзд прийняв рішення.
3.2. До виключної компетенції Активу належить:
3.2.1. визначення та затвердження поточних напрямків та планів діяльності Співтовариства;
3.2.2. прийняття рішення про скликання З’їзду Співтовариства;
3.2.3. прийняття рішень про обсяг та порядок фінансування проектів та програм Співтовариства;
3.2.4. господарське управління майном та коштами Співтовариства, затвердження кошторисів доходів та видатків Співтовариства;
3.2.5. затвердження "Положення про символіку Співтовариства" та інших необхідних реквізитів Співтовариства;
3.2.6. затвердження "Положення про Експертну Раду Співтовариства", визначення та затвердження складу Експертної Ради, поточних завдань Експертної Ради та термінів їх виконання;
3.2.7. затвердження форми заяви про вступ до Співтовариства та посвідчення члена Співтовариства;
3.2.8. визначення осіб, яким доручено публічно виступати від імені Співтовариства у засобах масової інформації;
3.2.9. виключення з членів Співтовариства;
3.2.10. оперативний нагляд за діяльністю Дирекції, заслуховування та затвердження звітів Дирекції;
3.2.11. затвердження "Положення про Дирекцію Співтовариства", визначення складу Дирекції та її бюджету, призначення Виконавчого директора, визначення умов та розмірів його винагороди;
3.2.12. затвердження Статутів/Положень місцевих осередків Співтовариства, прийнятих на зборах відповідних місцевих осередків;
3.2.13. затвердження статутів та призначення керівників підприємств, установ і організацій, засновником яких виступає Співтовариство.
3.3. Актив може прийняти рішення про передачу у відання Дирекції Співтовариства деяких питань, які входять до його компетенції.
3.4. Рішення Активу є обов’язковими для виконання членами та спеціальними членами Співтовариства, кандидатами у члени Співтовариства, Дирекцією.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АКТИВУ.
4.1. Основною формою роботи Активу є засідання. Засідання Активу Співтовариства скликаються Головою Активу, Виконавчим директором або на вимогу членів Активу за потребою, але не рідше, ніж один раз на три місяці.
4.2. Засідання Активу можуть проходити як у явній формі, так і у формі on-line засідання.
4.3. Рішення та документи Активу можуть готуватися та прийматися за допомогою електронної пошти, з використання методу опитування та інших on-line методів.
4.4. Актив правомочний ухвалювати рішення, якщо в його засіданні приймають участь не менше 1/2 його членів. Рішення Активу приймаються простою більшістю голосів учасників засідання. У випадку, коли голоси розподілилися порівну, вирішальний голос має Голова Активу.
4.5. Про наступне засідання Активу його члени повідомляються електронною поштою за 3 (три) дні до засідання. Повідомлення має містити відомості про дату та форму засідання, час і місце його проведення, а також перелік питань, які виносяться на засідання.
4.6. До початку засідання, будь-який член Активу може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.
4.7. Рішення Активу оформлюється у вигляді Протоколу засідання, який підписується Головою Активу та секретарем засідання. Члени Активу, які не згодні з рішенням Активу, можуть висловити власну думку, яка вноситься до протоколу.
4.8. Протоколи Активу доводяться до членів Співтовариства засобами електронної пошти. Паперові форми Протоколів Активу зберігаються в Дирекції Співтовариства.
4.9. Керує роботою Активу Голова Активу Співтовариства. Голова Активу Співтовариства:
4.9.1. головує на засіданнях Активу та підписує їх Протоколи, планує та організовує підготовку засідань;
4.9.2. представляє Співтовариство у відносинах з фізичними та юридичними особами, державними та громадськими організаціями;
4.9.3. публічно виступає від імені Співтовариства у засобах масової інформації;
4.9.4. в період між засіданнями Активу координує питання поточної діяльності Співтовариства, узгоджує угоди/договори з питань поточної діяльності Співтовариства;
4.9.5. здійснює поточний контроль діяльності Дирекції;
4.9.6. здійснює інші повноваження, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Співтовариства.

5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
5.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження З’їздом.
5.2. Рекомендації та пропозиції щодо змін та удосконалення Положення можуть надаватись всіма членами Співтовариства до Дирекції, яка аналізує і систематизує їх та передає на розгляд Активу Співтовариства.
5.3. Право перегляду Положення та внесення змін до нього належить З'їзду Співтовариства.

ИТ-директор: СОБЫТИЯ
RSS

Семинар-практикум "Эффективное управление предприятием" Семинар-практикум "Эффективное управление предприятием"

27 - 29 июля 2017, г.Запорожье Семинар-практикум, посвященный вопросам эффективного управления предприятием.

Мероприятие будет полезным: CEO (но они, увы, не ездят на такие мероприятия :)), CIO, ИТ-руководителям, директорам по развитию, производству, продажам, аналитикам, планировщикам, всем, кто на предприятии занимается проектом внедрения (развития) ERP.

Событие уникальное - аналогов в Украине НЕТ.


Все события
ИТ-директор: НОВОСТИ
RSS

Сообщество ИТ-директоров Украины представляет:  Программа MBA IT на базе программы MBA General БШ Крок 08.04.2017 Сообщество ИТ-директоров Украины представляет: Программа MBA IT на базе программы MBA General БШ Крок

Сообщество ИТ-директоров Украины и Бизнес-школа КРОК приглашают ІТ-директоров, ІТ-менеджеров, руководителей отделов и служб ІТ, руководителей ІТ-проектов присоединиться к первой группе слушателей обновленной программы МВА со специализацией ІТ, прошедшей адаптацию и усовершенствование на протяжении более шести лет подготовки IT-профессионалов по программам MBA со специализацией "Информационный менеджмент" в Университете КРОК и менеджеров высшего и среднего звена на базе программы MBA General  в Бизнес-школе КРОК.

Старт обучения группы - вторая половина мая. При регистрации на обучение до 25 апреля Вас ждут скидки :).


Все новости
 | карта сайта | 
 | обратная связь | 
 | подписка на новости |
КК Супремум


ИТ-форум

© Супремум, 2006-2016.
Все права защищены.
Работает на «1С-Битрикс: Управление сайтом»